CONDICIONS GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ:

 

La pàgina web “www.boingparks.com” és titularitat d’AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. i AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L. i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligació d’Informació a l’usuari contemplada en les normatives en Protecció de Dades de Caràcter Personal.

RAÓ SOCIAL: AIR HOUSE PARK TERRASSA, S.L. Domicili social: C / Ramon Martí Alsina 12-14, Polígon Can Ribó, 08911 Badalona (Barcelona) C.I.F Nº: B66861634. Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45.577 Foli 131, Full 492.426, Inscripció 1ª, data 4 d’octubre de 2016.

AIR HOUSE PARK BARCELONA, S.L., CIF Nº: B66311010. Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44.363 foli 0088, Full 453.954 Inscripció 1ª, Data 18 juny 2014. Domicili social: C / Ramon Martí Alsina 12 – 14, Polígon Can Ribó 08911 Badalona (Barcelona)

telèfon: +34 931 600 428

correu electrònic: boingbadalona@boingparks.com

Condicions generals de contractació entre www.boingparks.com i l’usuari:

1.- OBJECTE

El present document té per objecte establir les condicions generals de contractació dels usuaris que desitgen participar en les activitats dels Centres BOING.

2. CONDICIONS D’ÚS

2.1. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per www.boingparks.com, d’acord amb les condicions més baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

En el cas de contractació per menors d’edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a www.boingparks.com en el procés de reserva.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix www.boingparks.com en cada moment, i no podrà emprar per a:

(A) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i la contrasenya, havent de comunicar immediatament a www.boingparks.com l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.

(B) Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de www.boingparks.com, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d’aquest lloc web.

(C) Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral oa l’ordre públic.

(D) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

(E) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.

(F) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

2.2. L’usuari és el responsable de facilitar les seves dades correctament en els processos de contractació establerts a la pàgina web de www.boingparks.com, havent de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades relatives a la contractació de sessions de salt, programes i festes, així com els noms de les terceres persones respecte a les quals introdueixi les seves dades, prèvia autorització de les esmentades terceres persones, i en tot moment l’usuari introduir totes les dades d’identificació de manera correcta i tal com apareixen en el DNI o passaport .

2.3. Al realitzar la compra, l’usuari rebrà la confirmació per e-mail, havent de presentar el dia de l’activitat, el nombre de reserva per poder obtenir el tiquet que li permetrà realitzar-la. De la mateixa manera, també haurà d’omplir la Declaració de consentiment, requisit indispensable per poder realitzar l’activitat contractada. En el cas de menors d’edat, es requereix aquesta Declaració signada pels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a www.boingparks.com, en el procés de reserva. Aquesta Declaració de consentiment tindrà validesa d’un any des de la data d’inici.

La compra dóna dret a gaudir de l’activitat contractada dins del dia i l’hora establerts. Air House Park Badalona, S.L farà el possible per assegurar que l’usuari i els seus acompanyants comencin en el moment de la seva reserva i serà responsabilitat de cada participant garantir la seva arribada amb temps suficient. Si arriba tard no es poden permetre dur a terme les activitats i no s’accepten devolucions o compensacions.

3. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

Els preus per l’activitat de salt al Centre Boing Badalona seran

a) Dilluns a dijous

15 min: 3,5 Eur / 30 min = 6 euros / 60 min = 9 Euros

b) Divendres, caps de setmana i festius

15 min = 4 Eur / 30 min = 8 eur / 60 min = 12 euros

c) Festa BOING

De dilluns a dijous: 13,5 Euros.

Divendres, caps de setmana i festius: 15euros

d) Festa BOING PLUS

De dilluns a dijous: 16 Euros.

Divendres, caps de setmana i festius: 17,5 Euros

Tots els preus indicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

El pagament a www.boingparks.com s’efectuarà mitjançant targeta de crèdit / dèbit.

4. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

No es retornarà els diners sota cap circumstància. En el cas de les festes, només es retornarà si s’anul·la amb una antelació d’almenys 7 dies a la data contractada i podent l’Air House Park Badalona, S.L determinar la forma de devolució.

En el cas que resulti necessari tancar les instal·lacions per raons alienes a la voluntat d’Air House Park Badalona, S.L. i en circumstàncies en què la seva sessió ha iniciat l’activitat, no tindrà dret a cap reemborsament (en part o en la seva totalitat). En aquestes circumstàncies Air House Park Badalona, S.L pot, però no estarà obligat, a oferir altres dates o temps a preus reduïts.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA WEB

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

6.- CANVIS I MODIFICACIONS

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, AIR HOUSE PARK BADALONA, S.L. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar els termes i condicions d’ús de la contractació de les activitats dels Centres BOING, tenint l’usuari la responsabilitat de consultar periòdicament la condicions generals de contractació del servei per estar al corrent de les seves eventuals modificacions.

7.- RESPONSABILITAT

7.1. Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website.

7.2. L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i / o serveis oferts a través del web www.boingparks.com serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat. L’usuari es compromet a utilitzar tot el seu contingut i serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’Ús que, si escau, li siguin d’aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de l’aplicació ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

8.- HIPERENLLAÇOS

Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquest web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

9.- MISCELANEA

9.1. Tots aquests termes i condicions es regeixen pel dret espanyol i qualsevol conflicte que es derivi de qualsevol operació realitzada a través de la web www.boingparks.com se sotmetrà a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals espanyols.

9.2. Aquestes Condicions Generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen expressament les relacions sorgides entre els usuaris que contractin a través del portal www.boingparks.com

9.3. Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions generals de la contractació; el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996, de 15 de gener, de ordenació del comerç minorista, així com totes les disposicions legals resultin d’aplicació.

9.4 Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta , tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.